Zruck

Guat hams gschossn, ...
de meistn wenigstns.


Da Ernschütznmoasta mit seine 88 war a dabei.
 


Ganz gnau hoda higschaut, da Hans.


De Damenleiterin mocht a beim Schiaßn a guate Figua.
 


Da Kille hod sei Bichsn goa net aus da Hend gem.
 


Da Heinz war aa dabei und hods brobiad.


Wea is ietz da bessa?  Wa goa net oafach, gei Hans!